DUTCH ART ACADEMY (scroll for Dutch and German)

Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site.

The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information) on Company's web site for personal, non-commercial transitory viewing and practising only.
  This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Company's web site;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Dutch Art Academy at any time. Upon terminating your viewing and practising of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on Dutch Art Academy's web site are provided 'as is'. Dutch Art Academy makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Dutch Art Academy does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

 1. In no event shall Dutch Art Academy or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Dutch Art Academy's Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.
 2. In no event shall Dutch Art Academy or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to broken internet connections or communications,) arising out of the use or inability to use the materials on Dutch Art Academy's Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Dutch Art Academy's web site could include technical, typographical, translational or photographic errors. Dutch Art Academy does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Dutch Art Academy may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Dutch Art Academy does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Dutch Art Academy has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Dutch Art Academy of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Dutch Art Academy may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Money Back Guarantee

If for any reason user is not satisfied with the product, he/she can apply for our 30 Day Money Back Guarantee by sending a message to the office stating so, within 30 days after buying the product.

9. Governing Law

Any claim relating to Dutch Art Academy's web site shall be governed by the laws of the Netherlands without regard to its conflict of law provisions.

MAY 23, 2018

NEDERLANDS


DUTCH ART ACADEMY Websitevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken.

De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

2. Gebruik Licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie) op de website van het bedrijf te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken en oefenen.

Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

 • wijzigen of kopiëren van de materialen;
 • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
 • elke software op de website van het bedrijf proberen te decompileren of reverse-engineeren;
 • verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
 • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server 'spiegelen'.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Dutch Art Academy worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken en oefenen van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Dutch Art Academy worden 'in de huidige staat' aangeboden. Dutch Art Academy geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder kan Dutch Art Academy geen garantie geven of verklaringen afleggen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of op een andere manier gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

De kunstacademie of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op Nederlandse kunst. Website van de Academie, zelfs als Bedrijf of een geautoriseerde vertegenwoordiger van het Bedrijf mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

In geen geval kan de Dutch Art Academy of haar leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege gebroken internetverbindingen of communicatie) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op de internetsite van Dutch Art Academy, zelfs als Bedrijf of een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen op de website van Dutch Art Academy kunnen technische, typografische, translationele of fotografische fouten bevatten. Dutch Art Academy kan niet garanderen dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Dutch Art Academy kan het materiaal op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Dutch Art Academy doet echter geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Dutch Art Academy heeft niet alle sites met een link naar de internet-website bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat de Nederlandse kunstacademie de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Dutch Art Academy kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Geld-terug-garantie

Als om welke reden dan ook de gebruiker niet tevreden is met het product, kan hij / zij onze 30 dagen geld-terug-garantie aanvragen door een bericht naar het kantoor te sturen met vermelding daarvan, binnen 30 dagen na aankoop van het product.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Dutch Art Academy wordt beheerst door Nederlands recht, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

23 MEI 2018

DEUTSCH


DUTCH ART ACADEMY

Nutzungsbedingungen der Website

1. Bedingungen

Durch den Zugriff auf diese Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen dieser Website, allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen einverstanden und stimmen zu, dass Sie für die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze verantwortlich sind. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie diese Website nicht nutzen oder darauf zugreifen.

Die auf dieser Website enthaltenen Materialien sind durch geltendes Urheber- und Markenrecht geschützt.

2. Verwenden Sie die Lizenz

Es wird die Erlaubnis erteilt, eine Kopie der Materialien (Informationen) vorübergehend auf der Website des Unternehmens für persönliche, nicht kommerzielle vorübergehende Betrachtung und nur für das Üben herunterzuladen.

Dies ist die Erteilung einer Lizenz, nicht eine Übertragung des Eigentums, und unter dieser Lizenz dürfen Sie nicht:

ändern oder kopieren Sie die Materialien;

 • Verwendung der Materialien für kommerzielle Zwecke oder für jede öffentliche Präsentation (kommerziell oder nicht kommerziell);
 • Versuch, Software, die auf der Website des Unternehmens enthalten ist, zu dekompilieren oder zurückzuentwickeln;
 • Entfernen Sie alle Urheberrechte oder andere Eigentumsurkunden aus den Materialien; oder
 • Übertragen Sie die Materialien an eine andere Person oder "spiegeln" Sie die Materialien auf einem anderen Server.

Diese Lizenz endet automatisch, wenn Sie gegen eine dieser Einschränkungen verstoßen und kann jederzeit von der Dutch Art Academy gekündigt werden. Wenn Sie Ihre Ansicht und das Üben dieser Materialien beenden oder diese Lizenz beenden, müssen Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen heruntergeladenen Materialien vernichten, sei es in elektronischer oder gedruckter Form.

3. Haftungsausschluss

Die Materialien auf der Website der Dutch Art Academy werden "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt. Dutch Art Academy übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und lehnt hiermit alle anderen Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung geistigen Eigentums oder anderer Rechtsverletzungen ab. Darüber hinaus übernimmt die Dutch Art Academy keine Gewähr für die Genauigkeit, die wahrscheinlichen Ergebnisse oder die Zuverlässigkeit der Verwendung der Materialien auf ihrer Internet-Website oder anderweitig in Bezug auf solche Materialien oder auf mit dieser Website verlinkten Websites.

4. Einschränkungen

In keinem Fall haften Dutch Art Academy oder deren Lieferanten für irgendwelche Schäden (einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden für den Verlust von Daten oder Gewinn oder aufgrund von Betriebsunterbrechung), die sich aus der Verwendung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der Materialien zu Dutch Art ergeben Internet-Seite der Akademie, auch wenn die Firma oder ein autorisierter Vertreter der Firma schriftlich oder mündlich über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurde. Da einige Rechtsordnungen keine Beschränkungen für stillschweigende Garantien oder Haftungsbeschränkungen für Folge- oder Nebenschäden zulassen, gelten diese Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie.

In keinem Fall haften Dutch Art Academy oder ihre Lieferanten für irgendwelche Schäden (einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden für den Verlust von Daten oder Gewinn oder aufgrund von unterbrochenen Internetverbindungen oder Mitteilungen), die sich aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung der Materialien ergeben auf der Internetseite der Dutch Art Academy, auch wenn die Firma oder ein autorisierter Vertreter der Firma schriftlich oder mündlich über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurde. Da einige Rechtsordnungen keine Beschränkungen für stillschweigende Garantien oder Haftungsbeschränkungen für Folge- oder Nebenschäden zulassen, gelten diese Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie.

5. Überarbeitungen und Errata

Die Materialien, die auf der Website der Dutch Art Academy erscheinen, können technische, typographische, translationale oder fotografische Fehler enthalten. Dutch Art Academy garantiert nicht, dass die Materialien auf ihrer Website korrekt, vollständig oder aktuell sind. Die Dutch Art Academy kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den auf ihrer Website enthaltenen Materialien vornehmen. Die Dutch Art Academy verpflichtet sich jedoch nicht zur Aktualisierung der Materialien.

6. Links

Die Dutch Art Academy hat nicht alle mit ihrer Internet-Site verknüpften Websites überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt einer solchen verlinkten Website. Die Aufnahme eines Links bedeutet nicht, dass die niederländische Kunstakademie der Website diese unterstützt. Die Nutzung einer solchen verlinkten Website erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

7. Nutzungsbedingungen der Site Änderungen

Die Dutch Art Academy kann diese Nutzungsbedingungen für ihre Website jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der jeweils aktuellen Version dieser Nutzungsbedingungen einverstanden.

8. Geld-zurück-Garantie

Wenn der Benutzer aus irgendeinem Grund nicht mit dem Produkt zufrieden ist, kann er / sie unsere 30-tägige Geld-Zurück-Garantie beantragen, indem er innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Produkts eine Nachricht an das Büro sendet.

9. Geltendes Recht

Jegliche Ansprüche in Bezug auf die Website der Dutch Art Academy unterliegen dem Recht der Niederlande, ungeachtet der Kollisionsnormen.

23. MAI 2018